[10/2023] Khắc Phục, Phép Tịnh Tiến Thành Tiếng Anh

Rate this post

Phép dịch “khắc phục” thành Tiếng Anh

surmount, overcome, make good là các bản dịch hàng đầu của “khắc phục” thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Họ chịu trải những lúc hiểm nghèo và khắc phục trở ngại dường như quá sức. ↔ They often endure severe hardships and surmount seemingly impossible obstacles.

khắc phục verb

+ Thêm bản dịch Thêm khắc phục

“khắc phục” trong từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

surmount

verb

Họ chịu trải những lúc hiểm nghèo và khắc phục trở ngại dường như quá sức.

They often endure severe hardships and surmount seemingly impossible obstacles.

overcome

verb

Và chúng ta cần phải khắc phục như họ đã khắc phục.

And we need to overcome as they overcame.

make good

verb

Bản dịch tự động của ” khắc phục ” sang Tiếng Anh

Glosbe Translate
Google Translate

Các cụm từ tương tự như “khắc phục” có bản dịch thành Tiếng Anh

hurdle
unmastered · unsurmounted
victory

Thêm ví dụ Thêm

Bản dịch “khắc phục” thành Tiếng Anh trong ngữ cảnh, bộ nhớ dịch

Chớ nhẹ tay với một thói quen xấu, hoặc chớ cố gắng khắc phục nó từng chút một.

Don’t handle a bad habit tenderly, or try to break it off little by little.

Dưới đây là một số hướng dẫn về cách khắc phục một trang web bị tấn công.

Here are some guidelines about fixing a hacked website.

Họ hợp thức hóa hôn nhân mình và khắc phục những tật xấu.

Read More:   [10/2023] Cách Reset Điện Thoại Android, IOS Như Lúc Mới Mua

They legalized their union in marriage and overcame their vices.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối.

Learn how to fix a disapproved ad or extension.

Điều này có liên hệ gì đến việc khắc phục ước muốn được ngủ?

What does this have to do with overcoming the desire for sleep?

Em có thể khắc phục điều đó.

I can fix that.

Khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối

Fix a disapproved ad or extension

Nếu bạn gặp sự cố, hãy khắc phục các vấn đề thanh toán trong tài khoản của bạn.

If you’re having problems, fix payment issues on your account.

Những cảnh báo này chứa các mô tả và cách khắc phục cho các vấn đề.

These alerts contain descriptions and fixes for the issues.

Quay lại phần khắc phục vấn đề về các lợi ích của thành viên YouTube Premium.

Back to Troubleshoot YouTube Premium member benefits.

Nhưng ta có thể khắc phục nó.

But we can fix this.

Làm thế nào một người có thể khắc phục khuynh hướng hay phàn nàn?

How can a tendency to complain be overcome?

Thông báo lỗi sẽ giải thích các cách khắc phục.

Error messages will explain fixes.

Không một ai tránh được tội đó; một vài người khắc phục được tội đó.

No one has avoided it; few overcome it.

Lỗi của con, và con không biết làm sao để khắc phục.

This is my fault, and I don’t know how to fix it.

Read More:   [10/2023] [Từ Vựng] Lều Tiếng Anh Là Gì?

Sau khi khắc phục tất cả vấn đề, bạn cần gửi yêu cầu xem xét trang web.

Once you’ve fixed all the issues, you should submit your site for review.

Sau này, vấn đề đã được “khắc phục” bằng kỹ thuật gọi là tái chuẩn hóa.

In time this problem was “fixed” by the technique of renormalization.

Vậy làm thế nào để Việt Nam khắc phục trở ngại về năng suất lao động này?

How can Vietnam address the productivity challenge?

Phao-lô đã phải cố khắc phục xác thịt tội lỗi (Rô-ma 7:21-25).

(Romans 7:21-25) Euodia and Syntyche, two anointed sisters in the congregation at Philippi, apparently had some difficulty getting along.

Chúa đã củng cố ông, và ông đã khắc phục được những thử thách mà ông gặp phải.

The Lord strengthened him, and he overcame the trials he faced.

Sử dụng trình khắc phục sự cố này để nhận trợ giúp về các sự cố kiếm tiền.

Use this troubleshooter to get help with monetization issues.

Nhà nước đã khắc phục vấn đề này từng phần bằng cách bao cấp lương.

The state remedied this problem, in part, by distributing wage subsidies.

Chúng ta có thể giúp họ khắc phục những điều thất bại của họ.

We can help them to overcome their shortcomings.

Hãy thực hiện theo các bước dưới đây để khắc phục lỗi:

Follow the steps below to resolve the error:

Tìm hiểu thêm về lỗi và cách khắc phục.

Learn more about errors and how to fix them.

Read More:   [10/2023] MẠCH CẦU H (MẠCH CẦU H LÀ GÌ?)

Với những thông tin mà Lavanthur.com chia sẻ, chúng tôi hy vọng với thông qua bài viết về “[10/2023] Khắc Phục, Phép Tịnh Tiến Thành Tiếng Anh❤️️”.có thể giúp bạn có thêm nhiều thông tin cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề “[10/2023] Khắc Phục, Phép Tịnh Tiến Thành Tiếng Anh” [ ❤️️❤️️ ]”.

Check Also
Close
Back to top button